ПОЛОЖЕННЯ

про філіал кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Положення про філіал кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій розроблено у відповідності до Законів України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII  та «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII, Статуту Тернопільського національного економічного університету (далі – Університет) та Статуту Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр), чинного законодавства України. Дане положення визначає загальні правові та організаційні засади функціонування філіалу кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету (далі – філіал кафедри Центру).

 

1.Загальні положення

1.1. Філіал кафедри Центру – структурний підрозділ, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю менеджмент та публічне управління. Філіал кафедри Центру реалізує покладені на Центр завдання щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій, які володіють певним обсягом знань і професійних навичок у різних сферах публічного управління та адміністрування, однак потребують осучаснення знань та набуття нових практичних навичок та вмінь.

1.2. Філіал кафедри Центру керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII та «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII, чинним законодавством України, Статутами Університету та Центру, Угодою про співпрацю між Університетом та Центром від 14 квітня 2016 р., наказами, розпорядженнями ректора Університету та директора Центру, а також цим Положенням.

1.3. Філіал кафедри Центру створюється, реорганізовується та ліквідується відповідно до умов укладеної Угоди про співпрацю між Університетом та Центром.

1.4. Філіал кафедри Центру не є юридичною особою і функціонує на громадських засадах.

1.5. Філіал кафедри Центру під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами Центру, обласною державною адміністрацією, обласною радою, їх структурними підрозділами, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень.

1.6. Зміни та доповнення до Положення про філіал кафедри Центру розглядаються за пропозиціями зацікавлених сторін на засіданні філіалу кафедри.

1.7. Нормативна документація та розпорядчі акти з організації навчального процесу, які видаються в Центрі, є обов’язковими до виконання для філіалу кафедри Центру.

1.8 Філіал кафедри Центру може використовувати узгоджені з керівництвом Університету та Центру власну символіку, грамоти, листи, подяки тощо.

 

 1. Основні напрямки діяльності та функції філіалу кафедри Центру

2.1 Основні напрямки діяльності філіалу кафедри Центру – навчальна, навчально-методичної, науково-методична, науково-інноваційна, методична робота, міжнародна діяльність, підготовка пропозицій на розгляд навчально-методичної ради Центру питань наукової та навчально-методичної діяльності.

2.2 Основні функції діяльності філіалу кафедри Центру:

Навчальна робота:

 • – актуалізація змісту та науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в освітній галузі менеджменту та публічного управління;
 • – забезпечення впровадження в навчальний процес сучасних освітніх та інформаційних технологій у сфері публічного управління, реформування системи місцевого самоврядування та децентралізації влади, інституційного розвитку публічної служби, європейської інтеграції України;
 • – проведення спільних зустрічей, наукових та методичних семінарів, засідань круглих столів, тренінгів, науково-практичних конференцій, вебінаріів, виконання наукових досліджень;
 • – надання консультаційної, інформаційної, методичної допомоги в реалізації основних форм перепідготовки, та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування на рівні міжнародних та європейських стандартів;
 • – надання слухачам Центру нових знань випереджувального характеру, пов’язаних з динамікою інтеграційних, інноваційних процесів щодо започаткованих в Україні соціально-економічних реформ, розуміння їх стратегічних напрямків, шляхів реалізації, очікуваних результатів та впливу на регіональний розвиток; максимально наблизити зміст навчання до професійної діяльності слухачів, здатних ефективно управляти та діяти в сучасних умовах, бути лідерами у професійному та громадському житті;;
 • – проведення практики та стажування в Центрі слухачів магістратури за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент», «Публічне управління»;
 • – підготовка талановитої молоді до державної служби, роботи в органах місцевого самоврядування, підготовка нової генерації управлінців з використанням досвіду країн Європейського Союзу.

Методична робота:

 • – участь в розробці програм перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування та навчально-методичного забезпечення  їх реалізації;
 • – участь у підготовці навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій, підручників, а також складання відгуків (висновків) на навчально-методичну літературу з питань «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент», «Публічне управління та адміністрування»;
 • – участь у підготовці матеріалів до ліцензування Центру, розробці його методичного забезпечення;
 • – розробка засобів діагностики до всіх видів занять за всіма формами навчання для поточного та підсумкового контролів;
 • – проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • – вивчення, узагальнення та впровадження кращого досвіду роботи відповідних кафедр при інших обласних Центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації України;
 • – співробітництво з відповідними кафедрами вузів України та інших країн, обмін науковою та навчально-методичною літературою;
 • – залучення викладачів до проведення занять; проведення спільних семінарів, науково-практичних конференцій з питань адміністративного менеджменту та публічного управління.

Науково-інноваційна робота:

 • – організація та керівництво науково-дослідної роботи працівників, викладачів та слухачів Центру, організація роботи наукових груп, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • – забезпечення впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, проведення поточного та підсумкового контролю, організація їх аналізу  на засіданнях кафедри;
 • – узагальнення та сприяння впровадженню провідного досвіду по використанню прогресивних форм і методів підвищення кваліфікації кадрів в галузі менеджменту та публічного управління.

 

 1. Права та обов’язки

3.1. Для здійснення своїх завдань та функцій філіал кафедри Центру має право:

 • – співпрацювати з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальними та науковими закладами України і зарубіжних країн, міжнародними фондами, громадськими об’єднаннями при виконанні завдань, що стосуються підвищення кваліфікації в освітній галузі менеджменту та публічного управління в межах своєї компетенції;
 • – створювати тимчасові творчі колективи з провідних наукових фахівців для виконання науково-дослідних і експериментальних робіт;
 • – заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників навчально-методичного та навчально-організаційного відділів, викладачів Центру з питань, що належать до компетенції філіалу кафедри;
 • – брати участь у нарадах, засіданнях у вищестоящих органах з метою отримання ділової інформації в межах наданих повноважень;
 • – вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру, навчального процесу, науково-методичної роботи, перспектив розвитку Центру.

3.2. Філіал кафедри Центру при визначенні пріоритетних напрямів діяльності зобов’язаний керуватися державним замовленням та іншими договірними зобов’язаннями щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в галузі менеджменту та публічного управління на рівні державних вимог, планом роботи Центру. Державне замовлення є обов’язковим для виконання.

 

 1. Управління та організація роботи філіалу кафедри Центру

4.1. Керівництво філіалом кафедри Центру здійснює завідувач згідно укладеної між університетом та Центром Угоди про співпрацю (від 14 квітня 2016 р.), з числа осіб, які мають науковий ступінь, вчене звання з напряму менеджмент та публічне управління.

4.2. Персональний склад філіалу кафедри Центру затверджується наказами директора Центру та ректора Університету за поданням завідувача філіалу.

4.2. Завідувач філіалу кафедри Центру:

 • – організовує роботу філіалу кафедри Центру і несе персональну відповідальність за її діяльність;
 • – затверджує план роботи філіалу кафедри Центру;
 • – представляє філіал кафедри Центру на навчально-методичній раді Центру;
 • – в межах своїх повноважень видає рекомендації, обов’язкові для всіх її членів та рекомендаційні для всіх учасників навчального процесу в Центрі;
 • – систематично інформує про діяльність філіалу кафедри Центру навчально-методичну раду Центру.

4.3. Організаційною формою роботи філіалу кафедри Центру є засідання, які проводяться щоквартально. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів філіалу кафедри Центру.

4.4 Діяльність філіалу кафедри Центру здійснюється на підставі річного плану, що відповідає її профілю та охоплює напрями й завдання, зазначені в п. 2, 3 цього Положення. Завдання філіалу кафедри Центру можуть змінюватися відповідно до вимог часу.

План роботи приймається на засіданні філіалу кафедри Центру, підписується завідувачем та директором Центру. Зміни та доповнення до плану роботи вносяться після їх затвердження на засіданні кафедри.

4.5. Засідання філіалу кафедри Центру є відкритими і гласними.

Відкритість засідань філіалу кафедри Центру забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність філіалу кафедри Центру, підготовлених нею матеріалів на офіційному веб-сайті Центру.

4.6. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях філіалу кафедри Центру покладається на її секретаря.

4.7. Рішення філіалу кафедри Центру приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні та мають рекомендаційний характер.

Рішення філіалу кафедри Центру оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем.